Дополнительное соглашение

Додаткова угода

Щодо надання обладнання на умовах оренди за акційною вартістю до договору/угоди сервітута про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією PON

1. Предмет угоди

1.1. Оператор зобов'язується надати Абоненту послугу доступу до мережі Інтернет за технологією PON та передати у тимчасове платне користування обладнання. (далі - Обладнання) на акційних умовах на строк дії цієї Додаткової угоди, а Споживач зобов'язується отримувати належним чином послуги та прийняти у користування зазначене Обладнання, та щомісяця оплачувати отримані послуги і орендну плату за користування Обладнанням.

1.2. Оператор гарантує, що на момент передачі обладнання Абоненту обладнання є власністю Оператора, не обтяжене зобов'язаннями, а саме: не закладено, не здано в оренду, не перебуває під арештом і не обтяжене правами третіх осіб.

1.3. Протягом всього терміну оренди Обладнання є власністю Оператора.

1.4. Опис Обладнання, його комплектація на момент передачі Абоненту у тимчасове платне користування визначена у Акті приймання-передачі (додаток №1 до цієї Додаткової угоди).

2. Оператор зобов'язується:

2.1. Надати у тимчасове платне користування Абоненту Обладнання на акційних умовах, на строк дії цієї Додаткової угоди.

2.2. У разі виходу Обладнання з ладу з причин, що залежать від Оператора, прийняти несправне Обладнання та видати справне з оформленням відповідних актів приймання-передачі.

2.3. Заміна Обладнання можлива в період дії цієї Додаткової угоди та у разі відповідності Обладнання наступним критеріям: - відповідність серійного номеру; - відсутності зовнішніх пошкоджень; - цілісність гарантійної пломби; - повної комплектації упаковки (інструкції, з'єднувальні кабелі, тощо).

3. Оператор має право :

3.1. Відмовити Абоненту в заміні Обладнання, якщо термін дії цієї Додаткової угоди зі Абонентом закінчився та/або якщо Обладнання не відповідає хоча б одному з визначених у пункті 2.3 цієї Додаткової угоди критеріям.

3.2. Розірвати в односторонньому порядку цю Додаткову угоду та/або Договір у разі несвоєчасної оплати Абонентом телекомунікаційних послуг та виникненні заборгованості за телекомунікаційні послуги строком більше ніж за 2 місяці з подальшим стягненням цієї заборгованості в судовому порядку.

3.3. Отримати від Абонента Обладнання у повній комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального зносу та у відповідності до вимог до Обладнання визначених у п. 2.3 цієї Додаткової угоди або вартість Обладнання згідно з п. 4.7, 4.8, 4.9 цієї Додаткової угоди.

4. Абонент зобов'язується:

4.1. Користуватись послугою доступу до мережі Інтернет за технологією PON протягом строку дії цієї Додаткової угоди.

4.2. Отримати у тимчасове платне користування Обладнання на строк дії цієї Додаткової угоди шляхом підписання акту приймання-передачі Обладнання. Забезпечити збереження та належні умови експлуатації Обладнання. Користуватися Обладнанням у відповідності з правилами та умовами експлуатації, викладеними в технічній документації на Обладнання.

4.3. Не використовувати Обладнання для надання та отримання телекомунікаційних послуг, що надаються іншими операторами/провайдерами телекомунікацій.

4.4. Не здавати Обладнання в суборенду, не передавати свої права та обов'язки за цією Додатковою угодою та/або Договором третім особам, не надавати Обладнання у користування.

4.5. У разі дострокового припинення дії Договору та/або цієї Додаткової угоди (за будь - яких підстав) сплатити Оператору штраф, розмір якого визначено у розділі 6 цієї Додаткової угоди.

4.6. У разі виходу Обладнання з ладу, якщо воно стало несправним (повністю або частково) внаслідок неправильної експлуатації, зберігання, випадкового або навмисного пошкодження Обладнання Абонентом, третіми особами або внаслідок будь-яких інших причин, які знаходяться поза межами відповідальності Оператору, Абонент здійснює відновлення працездатності, усунення несправності Обладнання або заміну Обладнання за свій рахунок. При цьому орендна плата та плата за користування послугами нараховується Абоненту в повному обсязі в період дії Додаткової угоди.

4.7. Відшкодувати Оператору балансову вартість переданого Абоненту в тимчасове платне користування Обладнання, зазначену в Акті приймання-передачі, у випадку його знищення (псування) або неповернення його у терміни, визначені у п. 4.8 Додаткової угоди.

4.8. При розірванні Договору та/або Додаткової угоди, у тому числі при достроковому припиненні терміну її дії, своїми силами і за свій рахунок повернути Обладнання Оператору на дату припинення дії Додаткової угоди та/або Договору, у повній комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального зносу та у відповідності до вимог до Обладнання, визначених у п. 2.3 цієї Додаткової угоди.

4.9. Сплатити балансову вартість Обладнання, зазначену в Акті приймання-передачі, у разі дострокового припинення дії Додаткової угоди або вартість, визначену у п.6.2, у разі завершення дії Додаткової угоди, якщо він не повернув Обладнання у термін зазначений у п.4.8.

5. Абонент має право:

5.1. Після закінчення терміну дії цієї Додаткової угоди повернути Оператору надане на акційних умовах у тимчасове платне користування Обладнання за Актом приймання-передачі або придбати це Обладнання, сплативши його вартість, визначену у п. 6.2 цієї Додаткової угоди, яку Оператор окремим рядком включає до щомісячного рахунку за надані телекомунікаційні послуги в останній місяць дії цієї Додаткової угоди.

5.2. Споживач набуває право придбання Обладнання тільки після закінчення терміну дії цієї Додаткової угоди.

6. Порядок розрахунків.

6.1. Розмір орендної плати за користування Обладнанням, на звичайних умовах становить 100.00 грн, на акційних умовах (спеціальна ціна) становить 00.01 грн. (за 30 календарних днів) та включається до щомісячного рахунку за надані телекомунікаційні послуги Абоненту (у рахунку відображається/зазначається окремим рядком та включається до загальної суми наданих послуг).

6.2. Вартість Обладнання, за якою Абонент має право його придбати після завершення строку Додаткової угоди, визначеного п. 8.1, становить 780 грн.

6.3. Право власності на обладнання переходить до Абонента у місяці закінчення терміну дії додаткової угоди, якщо Абонент не повернув обладнання у терміни, визначені у п. 4.8 Додаткової угоди.

6.4. Розмір штрафу розраховується за наступною формулою: [Ш.д.п.] = [Р.в.] х [К.к.д.], де: [Ш.д.п.] - розмір штрафу за дострокове припинення дії Договору та/або Додаткової угоди. [Р.в] - різниця вартості послуги оренди за звичайною ціною та вартості послуги оренди за спеціальною ціною вказаною в пункті 6.1. (за 1 календарний день). [К.к.д.] - кількість календарних днів з дати підписання Додаткової угоди до дати припинення дії Договору та/або Додаткової угоди.

7. Порядок обслуговування Обладнання та/або його повернення:

7.1. Заміна несправного Обладнання на справне, а також повернення Обладнання при розірванні цієї Додаткової угоди та/або Договору здійснюється у відділені продажу послуг та обслуговування споживачів Оператор з оформленням Акту приймання-передачі.

7.2. Доставка Обладнання у відділення продажу послуг та обслуговування споживачів Оператор здійснюється Абонентом самостійно і за свій рахунок.

8. Термін дії Додаткової угоди, строк оренди Обладнання:

8.1. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами і діє протягом календарних 36 місяців.

8.2. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією PON.